I don't wanna be down

İlayda İzmir. Hiç susmadan konuşabilirim. 32 diş gülmek tabirinin canlı örneğiyim. Siyah gözlü kimse yok diyenlere inat varım ben. Soyadım çok ayıp içerikli."Eee, ne olacak şimdi ha?"
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter